بازدید: 642

1200px Flag of Pan Iranist Party.svg

بیانیه دبیرکل حزب پان ایرانیست درباره عدم برگزاری مراسم هفتاد و یکمین سالروز بنیاد مکتب پان ایرانیسم

هم میهنان گرامی؛

مبارزات میهن پرستانه و حق طلبانه حزب پان ایرانیست در سالهای اخیر، تداومی از حرکت تاریخی حزب در هفت دهه گذشته و برآمده از پویش تمدن کهن و درخشان ایرانی است.

روزگار سخت کنونی که رهاورد چهل سال مدیریت فاجعه بار حکومت اسلامی بوده، کشور را در معرض خطرات مهیب قرارداده است. اما افسوس که حاکمیت دینی بجای درس گرفتن از واقعیات موجود و رخدادهای منطقه خاورمیانه و نیز نگریستن بر تاریخ بلند ایران، مسیر ایجاد محدودیت و سرکوب آزادی خواهان و میهن پرستان را گزینش می کند.

از مدیران دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی باید پرسید که علیرغم وجود فساد و ناشایستگی گسترده مدیران شما که ایران را در خطر فروپاشی قرار داده است، برخوردهای سخت با اندامان پان ایرانیست و دیگر دلسوزان ملت ایران کدام مشکل را حل کرده یا می کند؟ چگونه است که برای جلوگیری از گردهمایی پان ایرانیستها، از مدتها قبل برنامه ریزی و اقدامات گوناگون انجام می شود، اما عناصر فاسد و مخرب اقتصادی و برخی از جریانات منحوس تجزیه طلب، آزادانه در همه جا حضور دارند و چشمهای شما نمی بیند؟

باری؛ آنگاه که حاکمیت فرقه ای نمی خواهد از روند اشتباه خویش دست بردارد، بدیهی است که حزب پان ایرانیست کوشش خویش را برای نجات کشور بیافزاید. اقدامات این حزب همچون انتشار "سند راهبرد نجات کشور" و "کمپین دریای کاسپین" بخشی از همین روند منسجم برای ایجاد همبستگی ملی، حفظ کیان کشور و اعاده حقوق حقه ایرانیان بوده است.

از این رو و در تداوم حرکت امیدبخش کنونی، از نیروهای میهن پرست و سکولار-دموکرات در درون و بیرون از کشور می خواهم که ضمن پایبندی به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمامیت سرزمینی کشور، تلاشی گسترده تر را برای نجات کشور سازمان دهند و صدای رسای مبارزان ایرانخواه درون مرزهای مقدس ایران باشند.  

پاینده ایران

زهرا صفارپور (دبیرکل حزب پان ایرانیست)