بیانیه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

Logo with text letterhead
 
پيكر رضا شاه بزرگ
 
پيكر موميائى شده اى كه در شهر رى يافت شده بنا بر همه شواهد، پيكر پادشاه فقيد ايران زمين رضا شاه بزرگ و ميراث ملى تمامى ايرانيان و نسلهاى آينده اين سرزمين است و بايد از آن به بهترين نحو و با حفظ تمامى ضوابط حفظ و حراست از ميراث فرهنگى نگهدارى شود.
 
حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمكرات) ضمن ابراز نگرانى از امكان صدمه رسيدن به پيكر پاك يكى از خدمتگزارترين فرزندان ايران زمين كه دوست و دشمن در اذعان به خدمات درخشانش به ايران و ايرانى هم قول و همصدا هستند، از مقامات مسئول نظام جمهورى اسلامى و سازمان ميراث فرهنگى مصرانه ميخواهد كه در حفظ و حراست و جلوگيرى از هتك حرمت به پيكر پاك رضا شاه بزرگ بكوشند.
 
ما از همه هموطنان خود در داخل و خارج از ايران ميخواهيم تا با براه انداختن كمپين هاى سراسرى در فضاى مجازى و با تماس با سازمانهاى فرهنگى بين المللى و همچنين با برپائى  تظاهرات و اجتماعات مسالمت اميز در سراسر ايران  مسئولين نظام جمهورى اسلامى را وادار به حفظ و حراست از اين ميراث بزرگ فرهنگى ايران كنند.
 
پيكر پاك رضا شاه بزرگ بايد به خواست و با نظر بازماندگانش در خاك ايران در محلى مشخص و با نام و نشان و حفظ حرمتى در خور شان و مقام و خدمات او بار ديگر به خاك پاك ايران، سرزمينى كه به آن با تمام وجود عشق ميورزيد سپرده شود.
 
رضا شاه، بزرگ ايران است و از ذره ذره پيكر پاكش دفاع خواهيم كرد. بزرگ اش خواهيم داشت و ارج اش خواهيم نهاد كه جز اين نيز در خور او نيست كه جز بزرگى ايران هدفى نداشت.روانش شاد، يادش گرامى،  نامش بزرگ و راهش همواره پر رهرو باد.
 
پاینده ایران - زنده باد ملت قهرمان ایران
 
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)