بازدید: 650

Logo with text letterhead

بیانیه

هشتادمين زادروز علياحضرت شهبانو فرح پهلوى

 

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) خجسته زادروز علياحضرت شهبانو فرح پهلوى را به ملكه مهربان و مادرتاجدار ايران زمين از صميم قلب شادباش گفته، اميدوار است كه سايه پر مهر و محبت ايشان سالهاى سال مستدام باشد.

خدمات علياحضرت شهبانو فرح پهلوى هرگز از ياد ايران و ايرانى نخواهد رفت و چون نگينى درخشان در تاريخ اين سرزمين خواهد درخشيد، چشمها را خيره خواهد كرد و الهام بخش بيشمار ايرانيان ايران دوست خواهد بود

براستى كدام ملكه اى را در طول تاريخ اين سرزمين بلا زده ميتوان يافت كه چون علياحضرت شهبانو فرح پهلوى براى بهبودى و بهروزى ايرانيان شبانه روز با عشق كوشيده باشد؟ از كودكان و نوجوانان تا بيماران جزامى، از زنان و كودكان بى سرپرست تا هنرمندان و روشنفكران، از حقوق زنان و كودكان تا محيط زيست، از موافقان بى ادعا تا مخالفان كينه توز پر مدعا كمتر كسى را ميتوان يافت كه مستقيم و غير مستقيم از  خدمات ايشان در زمينه هاى گوناگون   بهره مند نشده و يا الهام نگرفته باشد.

دانه هائى كه ايشان با هزار اميد كاشتند و با عشق و محبت سالهاى سال آبيارى كردند، امروز به درختان تنومندى بدل شده اند با ريشه هائى عميق در آن سرزمين جاويدان. درختانى كه جز معدود مخالفان كينه توز كمتر كسى ميتواند منكر زيبائى و حياتى بودن فوايد آنان براى يك جامعه زنده و پويا باشند. جاى بسى خرسندى است كه امروز نسل قدرشناسى در ايران بپا خاسته است كه قدردان زحمات شبانه روزى ايشان است.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) هشتادمين خجسته زادروز علياحضرت شهبانو فرح پهلوى را خدمت ايشان و تمامى ايران دوستانى كه شبانه روز براى آبادانى ايران و بهروزى ايرانيان تلاش ميكنند و در آن سرزمين بلا زده دانه هاى مهر و محبت ميكارند شاد باش گفته، از صميم قلب اميدوار است كه بزودى  آنچنان كه ايشان همواره نويد داده اند با پيروزى نور بر تاريكى شاهد ادامه خدمات بى دريغ ايشان در ايران باشيم.

علياحضرتا سپاس به خاطر هرآنچه با مهر در گذشته براى ايران و ايرانى كرديد، سپاس به خاطر هر آنچه در اين سالهاى تيره و تار با مهر و محبت براى ايران و ايرانى انجام ميدهيد و سپاس براى هرآنچه در فرداى ايران، فرداى روشنى كه نور بر تاريكى و جهل چيره خواهد گشت، با مهر و محبت براى ايران و ايرانى انجام خواهيد داد.

باشد كه به زودى خجسته زادروزتان را در ايران، آن سرزمين جاويدان، در كنار همه دوستداران بيشمارتان و نسل جوانى كه قدردان خدمات و زحمات شماست، و به شما عشق ورزيده و از شخصيت والا و خدمات بى دريغ شما الهام ميگيرد به جشن بنشينيم. يقين داريم كه آنروز فرخنده بزودى فرا خواهد رسيد.

زادروزتان خجسته، عمرتان دراز، دل پر مهر و محبتتان همواره شاد و سايه پر بركتتان همواره مستدام باد.

پاینده ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)